Husbyggarträffar

Ord & begrepp för dig som går i byggtankar!

Det finns en rad ord och begrepp som är viktiga att känna till i en byggprocess, framför allt i kontakten med kommunen. Vi har samlat många av dem här så att du kan läsa mer om vad begreppen innebär och vad regelverket säger. På Husbyggarträffarna går vi givetvis igenom och förklarar de olika termerna så att du får insikt i och förstår vad som menas med de olika uttrycken.


A

Anmälan

En anmälan görs för en åtgärd som inte kräver bygglov. Du får inte påbörja en anmälningspliktig åtgärd innan du har gjort en anmälan och fått ett startbesked från byggnadsnämnden i din kommun.

Exempel på anmälningspliktiga åtgärder kan vara:

- rivning av byggnad eller del av byggnad

- ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt

- uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus på högst 30 m2, ett så kallat attefallshus

- tillbyggnad på högst 15 m2 av ett en- eller tvåbostadshus

- inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får uppföra attefallshus utan bygglov. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Du kan bygga flera attefallshus, men alla attefallshus som du har byggt på tomten får vara högst 30 m2 tillsammans.

Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad).

B

Byggherre

Byggherren är den som äger fastigheten och som ska låta bygga nytt, bygga om eller bygga till, antingen själv eller genom en byggfirma. Byggherren är även den som anlitar, om nödvändigt, en kontrollansvarig.

Bygglov

Bygglov är en prövning där den planerade åtgärden granskas av kommunen gällande lokalisering, yttre utformning och tillgänglighet. Bygglovet utgör ett tillstånd att få utföra den åtgärd som byggherren har ansökt om.

Till ansökan om bygglov ska du bifoga ritningar som visar det som ska byggas. Generellt för ritningar gäller att de ska vara fackmannamässigt utförda vilket betyder att de ska vara skalenliga och att det ska vara tydligt för alla vad som framgår av ritningarna.

D

Detaljplan

Detaljplanen är det dokument som ofta reglerar byggnadshöjder, byggrätt (antalet kvadrat som får bebyggas på en fastighet) och vart byggnader exempelvis inte får placeras. Detaljplanen innehåller även en sorts karta som visar hur mark och vatten ska användas för ett område.

E

Energideklaration

Småhus ska ha en energideklaration vid nybyggnation eller vid försäljning. Den görs av fastighetsägaren tillsammans med en certifierad energiexpert.

F

Färdigställandeskydd

Färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti som krävs vid ny- och ombyggnad av en- och tvåbostadshus. Färdigställandeskyddet ska hjälpa dig som byggherre (i egenskap av konsument) om entreprenören till exempel går i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden.

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked är en slags verifikation på om en mark som idag är obebyggd kan vara lämplig att bygga på och under vilka förutsättningar. Du behöver inte ha färdiga ritningar på det du vill låta bygga för att kunna ansöka om förhandsbesked.

G

Grannehörande/ granneyttrande

Grannehörande kallas det när grannar som berörs av åtgärden du vill göra får möjlighet att säga sin mening. Grannehörande sker exempelvis när bygglovsansökan innehåller avvikelser från detaljplan eller om åtgärden inte finns reglerad i detaljplan.

K

Komplementbyggnad

En komplementbyggnad är andra byggnader på tomten som inte sitter ihop med huvudbyggnaden, till exempel uthus, lekstuga eller ett garage men det kan även vara andra typer av små byggnader.

Kontrollplan

I en kontrollplan anges vilka kontroller som ska göras under en byggnation, vilka intyg och handlingar som ska lämnas in till kommunen och vilka tekniska krav som ställs på byggnaden.

Kontrollansvarig (KA)

En kontrollansvarig medverkar under byggnationen för att säkerställa att kraven enligt plan- och bygglagen (PBL) uppfylls. Den kontrollansvarige hjälper byggherren att upprätta en kontrollplan, ser till att den följs och att nödvändiga kontroller under byggnationen utförs. Du som ska låta bygga anlitar själv en kontrollansvarig som är certifierad enligt PBL. På boverkets hemsida kan du söka efter certifierade kontrollansvariga.

M

Marklov

Marklov är den typ av lov som berör markarbeten som schaktning, fyllning och trädfällning.

N

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta krävs vid nybyggnation. Nybyggnadskartan säkerställer tomtgränser och husets placering. Nybyggnadskartan tas fram av och kan beställas hos kart- och mätningsavdelningen hos kommunen.

O

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser används inom områden utan detaljplan för att till exempel reglera bebyggelsens utformning i värdefulla miljöer eller för att minska eller utöka bygglovsplikten.

P

Plan- och bygglagen (PBL)

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar planläggning av mark och vatten och bestämmelser kring byggande.

Planritning

En planritning visar byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner etc. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan.

R

Rivningslov

Rivningslov krävs om du ska riva en byggnad eller en del av byggnad om den ligger inom ett detaljplanerat område eller om det finns krav i de så kallade områdesbestämmelserna.

S

Situationsplan

En situationsplan är en kartbild över din fastighet som visar befintliga byggnader och tomtgränser. På situationsplanen ska du visa vart den nya byggnaden ska placeras samt att du ska ange byggnadens mått och mått till tomtgräns. Ska du bygga ett nytt bostadshus på en obebyggd tomt behöver du en nybyggnadskarta (se ovan).

Slutbesked

När byggnationen är klar och du har visat att alla krav är uppfyllda enligt kontrollplanen ger kommunen ett så kallat slutbesked. De åtgärder som du har angett i bygglovet ska anses vara slutförda i och med att slutbesked utfärdas. Du får inte ta en byggnad i bruk (till exempel flytta in i den) förrän du har fått ett slutbesked.

Slutsamråd

När byggåtgärderna för din byggnation har avslutats kallar bygglovsenheten till slutsamråd (vid större ärenden). Då går man bland annat igenom hur kontrollplanen har följts.

Startbesked

Efter godkänt bygglov måste du få ett startbesked från kommunen innan du får påbörja en byggnation. I startbeskedet fastställs kontrollplanen samt eventuella villkor för att få påbörja arbetena.

Strandskydd

Generellt sätt så gäller strandskyddat området 100 meter från strandlinjen vid sjöar och vattendrag om inte en detaljplan finns för området. Om en byggnad ska uppföras på en fastighet inom strandskyddat område behöver du även ansöka om strandskyddsdispens. Detta hanteras i samma ärende som bygglovet.

T

Tekniskt samråd

Efter att du har fått ett beslut i ett bygglovsärende ska byggherren och kontrollansvarige tillsammans med representant från kommunen mötas för ett tekniskt samråd. Vid samrådet diskuteras vilka kontroller som ska göras under byggtiden (genomgång av kontrollplan).


Att välja tomt!

När tankarna om att bygga nytt hus närmar sig så är det ofta ett ivrigt letande efter rätt tomt och det finns några saker att tänka på så att tomtköpet blir så bra som möjligt.

Detaljplanen

Det är viktigt att känna till vilka bestämmelser som gäller för den aktuella tomten som ni är intresserad av. De flesta tomter omfattas av en detaljplan som exempelvis reglerar bygghöjder, avstånd till tomtgränser och antal våningar, men kan också reglera fasadfärg och husets form. Är tomten utan detaljplan eller områdesbestämmelse ska ni ha en dialog med aktuell kommun innan köp och se till att dialogen sker skriftligt och helst med ett förhandsbesked innan tomtaffären går i lås, så att ni vet att ni får bygga. Om ni måste göra en överenskommelse med markägaren innan ert förhandsbesked behandlats, ta då med en klausul att köpet endast blir giltigt om ett positivt förhandsbesked medges.

Geoteknisk undersökning

Gör alltid en geoteknisk undersökning, eller annan skriftlig, professionell bedömning, på er tänkta tomt och husplacering så att ni vet om det t.ex. behöver sprängas, pålas eller göras andra åtgärder som kan medföra kostnader. Finns det vatten, avlopp och/eller el på tomten eller i närheten? Vad kostar det att ansluta? Kolla med kommunen om det kan tillkomma gatukostnader eller extra plankostnader.

Husets placering

När alla praktiska frågor ovan är avklarade ska ni titta på om ert drömhus går att placera på tomten. Väderstreck och solinstrålning? Går det att få uteplats i bra läge, plats för parkering av bil med husets entré som välkomnande? Går det att anpassa tomten för bästa tillgänglighet med eventuell höjdskillnader?

Placering

Trendmässigt idag så söks tomter där det kan skapas indelningar och rumslighet i trädgård, där hus kan integrera med tomten och utan större gräsytor. Planteringar, installationer av vatten och el, murar och staket, synligt berg och gårdshus blir allt mer fantasifulla i sina uttryck och trädgårdarna blir allt mer unika.

Ett genomtänkt tomtköp med era frågor besvarade kommer att ge er den bästa starten att kunna förverkliga er husbyggardröm.

Lycka till med valet av tomt!

/Johan Grufman, Byggingenjörsbyrån

Husbyggarträffar 2019!

Till skillnad från tidigare år kommer Husbyggarträffarna även att äga rum i Västerås och Eskilstuna utöver Stockholm likt tidigare år.

Tanken med Husbyggarträffar är att samla husbyggareliten i Sverige på en neutral arena för att möjliggöra en enkel jämförelse mellan olika leverantörer.

Schemat för kvällen i Stockholm 12.03.2019:

17.00-18.00 - Fritt mingel med husleverantörer och andra deltagande företag

18.00-20.00 - Föreläsning av Johan Grufman inklusive 30min frågestund (mer info nedan)

20.00-21.00 - Fritt mingel med husleverantör och andra deltagande företag

Föreläsare är Johan Grufman. Johans bakgrund är nationell samarbets- och mässprojektledare för branchorganisationen Sveriges Byggindustrier, grundare/ägare av Byggingenjörsbyrån Norden AB, grundare/ägare av succén Byggabomässan 2012-2015, projektägare av husbyggarträffar sedan 2008.

Föreläsningen kommer under våren att rikta sig till dig som ska köpa nytt hus och beröra : 


  • Arkitektur: Idé, behov och nytta

  • Bygglovsförfarande

  • Upphandling, förfrågningsunderlag, kontrakt

  • Försäkring och färdigställandeskydd

  • Kontrollansvar och slutbesiktning

  • Ansvar som byggherre och konsumenttjänstlagen

I Västerås 13.03.2019 och Eskilstuna 14.03.2019 är tiderna 

18.00-18.30 - Fritt mingel med husleverantörer och andra deltagande företag

18.30-20.00 - Föreläsning av Johan Grufman inklusive 30min frågestund (mer info nedan)

20.00-21.00 - Fritt mingel med husleverantör och andra deltagande företag


 Götenehus

Götenehus har en historia som sträcker sig över 80 år tillbaka i tiden och vi har under den tiden hunnit bli en av Sveriges ledande hustillverkare. Götene Hus är kända för sina personliga arkitektritade hus, med en kvalitet utöver det vanliga.


LB-Hus

LB-Hus är en av landets ledande husleverantörer av nyckelfärdiga småhus på totalentreprenad.

Genom deras husserier, LB Optimal, LB Optimal:nu och LB Senior, erbjuder de färdigpaketerade huskollektioner med segmentets högsta standard – och generösa ändringsmöjligheter inom givna ramar. Träffa LB-Hus på Husbyggarträffen i Stockholm 12/3.


Villa Varm

Villa Varm tillverkar stomresta, välisolerade trähus med virke från Norr- och Västerbotten. Vår husfabrik ligger utanför Piteå och vi är en mindre hustillverkare som bygger mellan 15-20 hus per år. Villa Varm har ända sedan starten 1974 drivits i samma form och anda – ett pålitligt norrländskt familjeföretag.2018

VÄRSÅSVILLAN - NYHET

Lev livet i en box

Formen bakom vårt senaste hus hämtade vi från en kub – en box. Lådformen är nämligen idealisk när man vill utnyttja kvadratmetrar maximalt samt ta till vara på energi i uppvärmningen. Livet i en box blir som man väljer. Skyddande, privat, avkopplande och mysigt. Eller tillgängligt, ljust, inbjudande och öppet – varför inte mot vidunderliga vyer? Box har plats för trevligt umgänge och massor av fritid. Årets alla dagar. http://www.varsasvillan.se/box


GÖTENEHUS - NYHET

Origoserien – skönhet skapad ur enkelhet!

Origoseriens kubistiska arkitektur är inspirerad av 20-och 30-talets modernism och funktionalism. Den sparsmakade och strikta stilen kännetecknas av rena ytor, räta linjer och tydliga kontraster mellan olika material. Det är funktion och form i skön förening. En arkitektur optimerad för framtidens sätt att leva och bo med ljus och rymd som bärande element. Origoserien är en kollektion av hus för ett modernt boende. Nio hus, nio liv. http://www.gotenehus.se/origo

Att välja tomt för ert husbygge!

När tankarna om att bygga nytt hus närmar sig så är det ofta ett ivrigt letande efter rätt tomt och det finns några saker att tänka på så att tomtköpet blir så bra som möjligt.

Detaljplanen

Det är viktigt att känna till vilka bestämmelser som gäller för den aktuella tomten som ni är intresserad av. De flesta tomter omfattas av en detaljplan som exempelvis reglerar bygghöjder, avstånd till tomtgränser och antal våningar, men kan också reglera fasadfärg och husets form. Är tomten utan detaljplan eller områdesbestämmelse ska ni ha en dialog med aktuell kommun innan köp och se till att dialogen sker skriftligt och helst med ett förhandsbesked innan tomtaffären går i lås, så att ni vet att ni får bygga. Om ni måste göra en överenskommelse med markägaren innan ert förhandsbesked behandlats, ta då med en klausul att köpet endast blir giltigt om ett positivt förhandsbesked medges.

Geoteknisk undersökning

Gör alltid en geoteknisk undersökning, eller annan skriftlig, professionell bedömning, på er tänkta tomt och husplacering så att ni vet om det t.ex. behöver sprängas, pålas eller göras andra åtgärder som kan medföra kostnader. Finns det vatten, avlopp och/eller el på tomten eller i närheten? Vad kostar det att ansluta? Kolla med kommunen om det kan tillkomma gatukostnader eller extra plankostnader.

Husets placering

När alla praktiska frågor ovan är avklarade ska ni titta på om ert drömhus går att placera på tomten. Väderstreck och solinstrålning? Går det att få uteplats i bra läge, plats för parkering av bil med husets entré som välkomnande? Går det att anpassa tomten för bästa tillgänglighet med eventuell höjdskillnader?

Placering

Trendmässigt idag så söks tomter där det kan skapas indelningar och rumslighet i trädgård, där hus kan integrera med tomten och utan större gräsytor. Planteringar, installationer av vatten och el, murar och staket, synligt berg och gårdshus blir allt mer fantasifulla i sina uttryck och trädgårdarna blir allt mer unika.

Ett genomtänkt tomtköp med era frågor besvarade kommer att ge er den bästa starten att kunna förverkliga er husbyggardröm.

Lycka till med valet av tomt!

/Johan Grufman, Byggingenjörsbyrån


Lärorikt och inspirerande reportage av Johan Grufman

Föreläsare på VillaVeckan Stockholm 13/03/2018

VillaVeckan, hus, nybyggnation, bygga nytt, nyproduktion,

Många människor önskar att få flytta in ett nytt hus och då finns det olika val att göra som att köpa ett färdigt kataloghus eller att starta husdrömmen hos en arkitekt. Johan Grufman hos oss på Byggingenjörsbyrån lotsar er genom hela byggprocessen.

Byggprocessen kan uppfattas alltför omfattande för den som inte har gjort det förut så ta hjälp i så tidigt skede som möjligt för att realisera era funderingar. Att bygga hus är för många människor den största investeringen i livet så det är viktigt att det blir rätt.

Tomten

När ni ska välja tomt är det viktigt att ta reda på vilken plan och vilka bestämmelser som gäller för den specifika tomten. Dessa reglerar till exempel antal våningar på huset, storlek och höjder eller om tomten ligger på landet och inte har några regleringar.

Tänk även på att undersöka om tomten är ansluten till vatten, avlopp och el eller var närmsta anslutning finns.

Är tomten lämplig för ert tänkta hus? Väderstreck och solinstrålning? Finns det en geoteknisk undersökning av marken gjord eller måste ni beställa den?

Vissa tomter där det måste grävas ur mycket eller sprängas kan det ibland bli stora kostnader så rekommendationen är att ta in offert på grundarbetena innan tomtköpet slutförs.

Sök tomt hos kommunen, mäklare eller om ni själva hittar en tomt som ni vill bygga på och ta reda på vem som äger den. Ibland är den bästa affären att köpa ett sämre hus att riva för att få önskad tomt.

Huset

Det gäller att hitta en kombination av önskade funktioner, rum och utformning i konstellation med konstruktion, produktion och ekonomi. Starta med att göra en önskelista med antal rum, vilka typer av rum, funktioner, rumssamband och diskutera fram en budget tillsammans med banken. Hur vill ni att huset ska se ut? Vilken stil? Antal våningar? Plåttak? Stenhus? Trähus? Golvvärme? Kamin? Det är många frågor som ska besvaras innan listan är klar.

Slutresultatet blir bäst om ni tänkt igenom allt innan och fått en klar plan. Tänk på hur huset skall användas och av vilka, nu

och i framtiden. Bara familjen? Släkt, vänner och bekanta? Hur många sovrum ska det vara och vad händer när barnen flyttar ut?

Arkitekten

Ofta kommer frågan om man ska bygga ett färdigt kataloghus eller arkitektritat lösvirkeshus och i dagsläget är det ibland en hårfin skillnad då många hustillverkare anpassar produktion efter en arkitekthandling eller att hustillverkare tillhandahåller arkitekt. Oavsett vad, se till att ni får en bra kontakt med arkitekten så att ni får del av all erfarenhet som finns för att huset skall bli perfekt för er.

Samla information via nätet, besök mässor och lyssna på seminarier om att bygga hus. En husbyggnation idag är komplex och det viktigt att ni samlar in så mycket information som möjligt och jobbar med val och behov så att det blir riktigt bra.

Byggnation och juridik

Viktigast för en bra husproduktion är valet om vem som ska få bygga ert hus. Här är det goda referenser som gäller och att det är ett stabilt företag som levererar. Att välja entreprenadform, som delad entreprenad eller generalentreprenad, är det mycket viktigt beroende på vem man är samt vilken kunskap och tid som finns om något händer. En delad entreprenad ställer ofta högre krav på byggherren som får vara mer delaktig, och risk om något händer, jämfört med generalentreprenaden. Det kan finnas lite fler valmöjligheter under byggets gång och det kan finnas vissa kostnadsbesparingar

med en delad entreprenad, under förutsättning att allt fungerar väl, annars kan det bli tvärtom.

Viktigt är att allt kontrakteras korrekt och med ett tydligt ansvar för t.ex. arbetsmiljö, samordningsansvar och hur eventuella tillägg och ändringsarbeten kommer att redovisas och beställas. Se till att betalningsplanen stämmer överens med verkligt utfall så att ni inte löper risk att betalat för mycket i förtid om något händer med entreprenören.

Bygglov och kontrollansvarig

Bygglov får enligt lagen ta tio veckor från att komplett ansökan lämnats in till aktuell kommun, men vissa kommuner har kortare handläggningstider än så. Vad som ska lämnas in brukar redovisas klart och tydligt på kommunens hemsida. Säkerställ att allt är med, och att det är korrekt, och välj en kontrollansvarig som ni känner förtroende för. En kontrollansvarig måste finnas för varje nybyggnation enligt plan- och bygglagen och det är ni som byggherre som utser kontrollansvarig. Ta därför in ett par offerter på kontrollansvar och prata med dem så att ni känner att det är en person som

ni kan förlita er på under hela byggnationen. Fråga också hur många platsbesök som ingår i offerten så att ni vet hur kontroll kommer att utföras. Kontrollansvarighittar ni på bland annat på boverket.se.

Slutsamråd och slutbesiktning

Slutsamråd är den del som rör plan- och bygglagen, och byggnationen avslutas med att huset godkänns och är byggt enligt gällande lov och med rätt utrustning samt dokumentation. Slutsamråd sker på plats med kontrollansvarig och kommunen. När det är godkänt får ni ett slutbesked och får flytta in, men ofta behövs även en slutbesiktning som avslutar de entreprenader som har utförts på huset.

Vid slutbesiktningen blir leveranser och entreprenader formellt godkända. Ni har lagmässig rätt att hålla 10 procent av entreprenadsumman till godkänd slutbesiktning och därefter startar tiderna för ansvar och reklamationsrätt.

(Artikeln finns att läsa i Villa Aktuellt, april 2017)

2017 

LB-Hus är först ut i branschen med Smarta hem-lösningar i sin grundstandard. Träffa oss på VillaVeckan i Eskilstuna nu i helgen så berättar vi mer.

Mälarvillan, Villa, Event, VillaVeckan, Erikslund, Tuna Park, bygga hus, bygga nytt, blockhus, husvisning, produktion
Mälarvillan, Villa, Event, VillaVeckan, Erikslund, Tuna Park, bygga hus, bygga nytt, blockhus, husvisning, produktion

Vi bjuder in till en rundvandring i vår Produktion i Surahammar. Här har ni möjlighet att få inblick och känsla för hur det går till när Mälarvillanhus formas.

Hur är det att bygga hus? Hur ser det ut när ett hus tar form? Kanske ni går i bygga-hus-tankar och vill veta lite mer?

Välkomna till vår träff i Produktionen där vi bjuder in till en rundvandring och lite gott att äta. Här får ni möjlighet att uppleva känslan när ett hus tar form, ställa frågor och få inspiration.

Visningstid: Onsdagen den 5 april kl 16.00-18.00. Idrottsvägen 3 Surahammar.

Anmälan:

Maila namn och mobilnummer till gunilla.kaneberg@malarvillan.se, senast fredagen 31 mars.

Välkommen att ringa Gunilla Kaneberg 021-470 56 10 om du har frågor.

Mälarvillan, Villa, Event, VillaVeckan, Erikslund, Tuna Park, bygga hus, bygga nytt, blockhus, husvisning, produktion

Vi bjuder in till husvisning där ni får se och uppleva en skräddarsydd Mälarvilla.

Hur är det att bygga hus? Var börjar man? Kanske ni går i bygga-hus-tankar eller står mitt i processen att hitta den bästa lösningen för just er.

Välkomna till visning av en Mälarvilla i Västerås. Här får ni möjlighet att uppleva känslan av en skräddarsydd Mälarvilla, ställa frågor och få inspiration.

Visningstid: Lördagen den 11 mars kl 14.00-16.00

Anmälan:  

Maila namn och mobilnummer till gunilla.kaneberg@malarvillan.se, senast måndagen den 6 mars. Adress till husvisningen skickas via mail samma vecka.

Välkommen att ringa Gunilla Kaneberg på 021-470 56 10 om ni har några frågor eller funderingar.

Välkomna!