Husbyggarträffar

2020

Praktisk information

Husbyggarträffar ansvarar för all byggnation av montrar inför eventet. Vi önskar att ni som utställare finns på plats 30 minuter innan husbyggarträffen startar för att installera ev. tv/dator-skärmar samt iordningställa er monter med de material ni önskar.

I er uppbyggda monter kommer det att finnas lampor, eluttag samt ett ståbord och två stolar. Ska ni använda er av tv/dator-skärmar så bör ni ta med något att ställa dessa på.

I er monter kommer det inte att finnas möjlighet till förvaring (om inte något sådant medtas utav er).

Platsönskemål

Önskemål om plats tas emot via mail, till info@husbyggartraffar.se. De utställare som först ger besked får förtur, däremot garanteras inga platser. Platserna kan justeras för att passa eventet på bästa sätt. Antalet platser kan komma att utökas, i sådana fall prioriteras de platser som redan är bokade.


För utställare

Allmänna bestämmelser

Husbyggarträffar Sverige AB (nedan Husbyggarträffar) arrangerar mässor i egen regi i området byggnation och boende.

Utställare är den som beställer monterplats på av Husbyggarträffar anordnad mässa.

Dessa allmänna bestämmelser gäller för hyra av monterplats samt för övriga tjänster som Husbyggarträffar tillhandahåller enligt mellan parterna träffat avtal om inte annat särskilt överenskommits.

Beställning

Beställning av monterplats för en mässa eller andra av Husbyggarträffar tillhandahållna tjänster i samband med mässor eller andra event, är oavsett beställningens form genom särskild blankett, via internet, per telefon, telefax eller e-post bindande för Utställaren.

Husbyggarträffars bindande avtal uppkommer i och med att Utställaren har lagt beställning eller faktura på anmälningsavgift. Avviker beställningen eller faktura från bokningen skall Utställaren skriftligen påtala detta inom tio (10) dagar från beställningens/fakturans datum. Görs inte detta är Utställaren och Husbyggarträffar bundna av innehållet i beställningen/fakturan.

Husbyggarträffar äger rätt att skriftligen säga upp avtalet med Utställaren till omedelbart upphörande i händelse av Utställarens dröjsmål med betalningen.

Avbokning

Utställaren har rätt att avboka monterplats upp till tio (10) dagar från det datum då beställning har lagts. Avbokning skall ske skriftligen. Vid avbokning som sker tio (10) dagar efter att beställning har lagts debiteras Utställaren hela monterhyran.

Kostnader

Utställarens anmälningsavgift utgöres av ett belopp som fastställts vid varje mässtillfälle, monterhyra samt eventuellt andra tjänster som Utställaren beställt av Husbyggarträffar för berörd mässa.

Betalningsvillkor

Anmälningsavgift, monterhyra och övriga eventuella avgifter skall betalas i förskott.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 10 % över gällande referensränta.

Tillträde till utställningsplatsen

Utställningsplatsen/montern skall ha tagits i besittning senast 30 minuter före utsatt starttid för varje mässa. I annat fall äger Husbyggarträffar rätt att disponera platsen. Inflyttning får ej ske förrän anmälningsavgift, monterhyra och eventuellt andra avgifter enligt beställningar är till fullo betalda.

Överlåtelse av monterplats

Överlåtelse av monterplats, helt eller delvis, är inte tillåtet utan skriftligt godkännande från Husbyggarträffar.

Skyddsbestämmelser

Det är ej tillåtet att utställa levande djur, explosiva varor eller annat som Husbyggarträffar betecknar som olämpligt ur säkerhetssynpunkt. Utställda varor skall vara i överensstämmelse med statliga myndigheters och/eller kontrollorgans bestämmelser och skall där så erfordras vara försedda med godkännande från sådana myndigheter eller organ.

Utställare erinras om sina skyldigheter enligt Arbetsmiljölagen i samband med utställning av maskiner mm.

Utställarens varor

Endast sådana föremål som av Husbyggarträffar bedöms överensstämma med den aktuella mässans inriktning, uppfyller skäliga kvalitetskrav eller på annat sätt anses lämpliga får utställas. Skulle ett utställt föremål av Husbyggarträffar inte anses uppfylla nämnda krav, åligger det Utställaren att omgående och på egen bekostnad avlägsna föremålet från montern. Utställaren äger inte rätt att återfå erlagd monterhyra eller del därav, eller erhålla annan ersättning av Husbyggarträffar för kostnad eller skada – direkt eller indirekt – som kan uppstå med anledning av Husbyggarträffar beslut enligt ovan.

Utställaren är skyldig att uppge alla produkter och representerade företag/medutställare i beställningen.

Medutställare

Medutställare och deras produkter skall godkännas av Husbyggarträffar.

Monter

Utställaren skall hålla sin monter i gott skick. Utställare är skyldig att underkasta sig de jämkningar i plats och utrymme som av omständigheterna kan påkallas. Eventuella klagomål på tilldelad monter framföres innan monterplatsen tas i besittning.

Utställaren är skyldig att återställa upplåtet utrymme i det skick det befann sig vid tillträdet. Om ej så sker debiteras Utställaren återställningskostnad.

Utställningsföremålens borttagande

Samtliga utställningsföremål skall vara bortförda från mässområdet senast den tid som angivits för varje speciell mässa. Om detta inte fullgörs får Husbyggarträffar låta ombesörja bortförande på Utställarens bekostnad och risk.

Försäljning av mat och dryck

Utställaren får inte sälja mat, dryck och godis för förtäring på mässan om ej annat överenskommits.

Vissa skyldigheter och förbud

Det är förbjudet att:

a) utanför den egna montern sprida reklam eller annan information,

b) uppföra monter så att den skymmer annan utställares monter, ej heller vara så utformad att den enligt Husbyggarträffar bedömning estetiskt stör angränsande utställare, ej heller bedriva verksamhet som inskränker på annan utställares verksamhet, t.ex. högtalaranläggning eller annan audiovisuell anordning,

c) placera föremål utanför monterområdet eller blockera brandskyddsanordningar, reservutgångar, elcentraler eller andra för mässan gemensamma anordningar,

d) använda annan ytbehandling än arrangörens standard på arrangörens väggar och övrigt material,

e) utan brandmyndigheterna och Husbyggarträffars tillstånd använda öppen eld, förvara gaser och lättantändliga vätskor inom utställningsområdet,

g) sälja lotter utan tillstånd av Husbyggarträffar,

h) i montern eller på annan plats inom mässområdet bedriva politisk eller annan propaganda.

All muntlig och skriftlig marknadsföring skall vara vederhäftig och förenligt med marknadsföringslagen.


Skador och försäkring

Allt ansvar för skada, som kan åsamkas utställningsföremålen, såväl under transporten till och från utställningsområdet, som under uppehållet där, bäres av Utställaren.


Husbyggarträffar fritar sig från allt ansvar för skada som i samband med utställningen kan vållas Utställaren, dennes personal eller för skada och förlust av material, kläder eller utrustning som tillhör Utställaren, dennes personal eller tredje man och förvaras i lokal som upplåtits av Husbyggarträffar. Utställaren uppmanas att teckna försäkring gällande dennes risk under mässan.


Övriga bestämmelser

Utställaren förbinder sig att följa dessa allmänna bestämmelser samt övriga särbestämmelser som kan komma att utfärdas av Husbyggarträffar och myndigheter.

Skulle på grund av omständigheter varöver Husbyggarträffar inte råder, inskränkningar med avseende på uppvärmning eller tillhandahållande av elström och vatten eller andra av Husbyggarträffar tillhandahållna faciliteter ske, är Utställaren ej berättigad att återfå monterhyra eller del därav liksom ej heller erhålla någon form av skadestånd.


Personuppgifter (GDPR)

Förekommande personuppgifter kommer att registreras i vårt affärssystem för att underlätta vår hantering samt för att uppfylla kraven enligt bokföringslagen. För ytterligare information kring hantering av personuppgifter kontakta Husbyggarträffar på 08- 703 25 80.


Kontraktsbrott

Bryter Utställaren mot dessa allmänna villkor eller andra särskilda villkor för tjänst som tillhandahålls av Husbyggarträffar och sker inte rättelse omedelbart efter anmaning, kan Utställaren med omedelbar verkan avstängas från deltagande i aktuell och kommande mässor. Betalning för avtalad monterhyra och monterservice skall oaktat detta erläggas.


Force Major

Skulle till följd av krig, särskilda åtgärder från myndigheters sida, strejk, lockout, brand eller annan härmed jämförlig händelse Husbyggarträffar nödgas inställa eller uppskjuta avhållande av utställningen, återbetalas ej erlagd monterhyra. Utställaren äger däremot så snart utställningen åter kan avhållas rätt till förtur avseende monterplats samt eventuellt och efter Husbyggarträffars medgivande erhålla viss reduktion på monterhyra.


Tvist

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av parternas avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras med tillämpning av svensk rätt och av allmän domstol. Västmanlands tingsrätt skall vara första instans.